U bent hier:

Privacyverklaring

 

DETIC vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op, of via, de website ter beschikking gestelde informatie. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de website contacteren.

 

In het kader van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (GDPR), geven wij u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door DETIC.

Belgisch-Luxemburgse vereniging van producenten en verdelers van cosmetica, detergenten, onderhoudsproducten, lijmen en mastieken, biociden en aerosolen VZW 

Bluepoint
A. Reyerslaan 80
1030 Brussel

Een vraag over uw gegevens? Contacteer: secretariat-detic@detic.be 

U kunt ook steeds de Gegevensbeschermingsautoriteit contacteren via commission@privacycommission.be. 


Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring betreft hoofdzakelijk de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en vroegere leden, klanten, prospecten en van hun personeel, van personen die belangstelling hebben getoond voor onze diensten en van personen waarmee DETIC en haar medewerkers in contact komen in het kader van haar missie en activiteiten.

Welke persoonsgegevens verwerkt DETIC ? En wat is de grond voor deze verwerking ?

DETIC houdt bij :

  • Uw contactgegevens : bijvoorbeeld naam, voornaam, aanspreektitel, taal, e-mailadres, telefoonnummer, functie binnen uw organisatie, ...Als u een medewerker bent van een detic-lid, gebruiken we deze gegevens in het kader van de diensten die DETIC verleent aan haar leden. Als u een persoon bent waarmee DETIC en haar medewerkers in contact komen in het kader van haar missie en activiteiten, zoals bijvoorbeeld ministers, kabinetschefs, kabinetsmedewerkers, professoren, ander academisch personeel enz. gebruiken we deze gegevens in het kader van de missie van DETIC om de belangen van haar leden te behartigen.

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, persberichten of voor één van onze evenementen :

    - Registreren we uw gegevens met uw akkoord, OF

    - Wanneer we uw gegevens van een derde hebben ontvangen, gebruiken we deze in het kader van de missie van DETIC om de belangen van onze leden te behartigen.

       U kunt zich altijd op een eenvoudige manier uitschrijven. 

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met DETIC (vb. een leverancier, een klant …), gebruiken we deze gegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

  • Informatie over uw professionele interessedomeinen : bijvoorbeeld veiligheid, milieu, productbeleid,  transport en logistiek, innovatie, ...   

     Wij gebruiken deze gegevens om u te informeren over de actualiteiten en evenementen georganiseerd door DETIC en onze partners inzake deze materies.

  • Voor welke DETIC-vergaderingen en evenementen u zich hebt ingeschreven. Tevens kunnen wij uw antwoorden of feedback opslaan omtrent deze evenementen die wij van u ontvangen in het kader van evaluaties. DETIC kan van derde partijen informatie ontvangen die op u betrekking heeft. Wij kunnen deze informatie gebruiken om u te contacteren voor prospectie. Daarnaast kunnen wij eveneens gegevens afkomstig van externe partners gebruiken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of up-to-date te houden.

Wat doet DETIC met deze gegevens ?

  • Als u een medewerker bent van een DETIC-lid:Uw gegevens worden verwerkt omdat u een contactpersoon bent van DETIC. Uw gegevens worden verwerkt voor de organisatie van de diensten van DETIC aan haar leden (vb. communicatie, vergaderingen, Werkgroepen en Commissies in het kader van het DETIC-lidmaatschap van uw onderneming).Uw gegevens worden tevens gebruikt om u te informeren over de activiteiten van DETIC, over de actualiteit relevant voor ondernemingen van de sector en over de evenementen georganiseerd door DETIC.
  • Als u een persoon bent waarmee DETIC en haar medewerkers in contact komen in het kader van haar missie en activiteiten :Uw gegevens worden verwerkt in het kader van de missie van DETIC om de belangen van de DETIC sectoren te behartigen.
  • Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief :Uw gegevens worden verwerkt voor de opvolging van uw inschrijving en van uw eventuele opmerkingen of klachten in dit kader. 
  • Als u zich inschrijft voor één van onze evenementen :De gegevens die u ons bezorgt in het kader van de registratie voor het evenement worden verwerkt voor:

        o de opvolging van uw inschrijving en uw eventuele opmerkingen in dat kader.
        o het algemeen klantenbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van onze rechten in het algemeen.
        o Voor bepaalde evenementen ontvangen de deelnemers een vereenvoudigde deelnemerslijst met de namen, voornamen en organisatie van de deelnemers.
        o Uw gegevens worden tevens gebruikt om u te informeren over de andere activiteiten van DETIC, over de actualiteit relevant voor ondernemingen van de sector en over de evenementen georganiseerd door DETIC. 

  • Als u een medewerker bent van een organisatie of een onderneming die een contractuele relatie heeft met DETIC :Uw gegevens worden verwerkt:o voor de opvolging van de bestelling en uw eventuele opmerkingen of klachten in dit kader.o voor het algemeen klanten- en leveranciersbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van onze rechten in het algemeen.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.


Hoe lang houdt DETIC uw gegevens bij ?

DETIC houdt uw persoonsgegevens bij tot het moment waarop DETIC in kennis wordt gesteld dat uw relatie met DETIC een einde neemt (vb. u bent niet langer medewerker van een DETIC-lid, u bent niet langer werkzaam op een kabinet, u bent niet langer een contractspartij van DETIC, u schrijft zich uit voor de nieuwsbrief enz.), tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt vb. een wettelijke verjaringstermijn.


Geautomatiseerd besluitvorming

DETIC baseert de verwerking van persoonsgegevens in geen geval uitsluitend op geautomatiseerde besluitvorming.


Wij beschermen uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zo veel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn. 


Uw rechten ?

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met secretariat-detic@detic.be . U zal gevraagd worden om uw identiteit te bewijzen.U kunt uw gegevens altijd raadplegen.

Als uw gegevens niet correct zijn, kunt u vragen dat DETIC ze corrigeert, aanvult en/of actualiseert.

Uw gegevens zijn overdraagbaar wanneer ze verwerkt worden met uw toestemming en/of met geautomatiseerde middelen.

In bepaalde gevallen (zoals voorzien door de artikelen 17, 18 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)  kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens door DETIC en/of vragen dat DETIC uw gegevens wist.

Indien de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze op elk moment intrekken. Deze intrekking geldt dan uitsluitend voor de toekomst.

U kunt zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit voor vragen of klachten, via commission@privacycommission.be .  


Wijziging van deze privacyverklaring

DETIC behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.