Belgisch-Luxemburgse vereniging van producenten en verdelers van cosmetica, detergenten, onderhoudsproducten, lijmen en mastieken, biociden en aerosolen

U bent hier:

Statuten

Gecoördineerde tekst van de statuten op 19 november/10 december 2010

DETIC vzw

Cosmetica, reinigings- en onderhoudsmiddelen, lijmen en mastieken

Rechtsvorm:  vereniging zonder winstoogmerk

Zetel: Auguste Reyerslaan, 80  te 1030 Brussel

Gerechtelijk arrondissement Brussel

Ondernemingsnummer: 0417 656 462

 

 1. BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR

 

Artikel 1

De Vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, onder de benaming

DETIC vzw

Cosmetica, reinigings- en onderhoudsmiddelen, lijmen en mastieken

in het Frans:

DETIC asbl

Cosmétiques, produits de nettoyage et d’entretien, colles et mastics

 

Artikel 2

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Brussel, op dit ogenblik te 1030 Brussel, Auguste Reyerslaan 80.

 

Artikel 3

De vereniging heeft tot doel de industriële, economische, commerciële, wetenschappelijke en sociale belangen van haar leden, zowel in België als in het buitenland, te verdedigen en te bevorderen onder andere door de opbouw van persoonlijke relaties, door hen bij de openbare overheden en bij de nationale en internationale beroepsorganisaties te vertegenwoordigen. Zij heeft bijgevolg tot taak alle mogelijkheden te bestuderen, te organiseren en na te streven, teneinde haar doel te bereiken.

De vereniging is een beroepssectie van essenscia, Belgische Federatie van de chemische industrie en van life sciences. Haar activiteiten vinden plaats binnen het kader van de algemene doelstellingen van deze.

 

Artikel 4

De vereniging wordt opgericht voor onbeperkte termijn. Zij kan door de algemene vergadering te allen tijde worden ontbonden, binnen de perken voorgeschreven door onderhavige statuten.

 

 1. LEDEN

 

Artikel 5

De vereniging bestaat uit werkende leden, hierna leden genoemd. Het aantal leden is onbeperkt, maar mag niet minder dan drie leden bedragen.

 

Artikel 6

 • 1 – Mag vragen als lid tot de vereniging toe te treden, elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een productie- of distributieactiviteit uitoefent op het gebied van grondstoffen, ingrediënten en eindproducten in de sectoren van cosmetica, detergenten, onderhoudsproducten, lijmen en mastieken, biociden, aanverwante producten en uitrusting alsook op het vlak van de verpakking in spuitbus.

Lidmaatschap aan essenscia wordt aanbevolen voor de personen die voldoen aan de criteria zoals opgesomd in alinea 1.

 • 2 – Mag vragen als buitengewoon lid tot de vereniging toe te treden, elke natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de vereniging diensten kan bewijzen of die in staat is diensten te bewijzen aan de vereniging, en die niet aan de voorwaarden voldoet zoals bepaald in §1.

Door tot de vereniging toe te treden, verbindt elk lid of buitengewoon lid zich ertoe om de bepalingen betreffende de economische mededinging onderhavige statuten alsook het huishoudelijk reglement na te leven.

 • 3 – Elke rechtspersoon die deel uitmaakt van een groep van ondernemingen, moet afzonderlijk lid worden op voorwaarde dat hij voldoet aan de toetredingsvoorwaarden zoals bepaald in paragraaf 1 of 2.

 

Artikel 7

De leden, rechtspersonen, zijn op de algemene vergadering vertegenwoordigd door een mandataris die hun vennootschap geldig vertegenwoordigt.

 

Artikel 8

De Beheerraad beraadslaagt over elke schriftelijke toetredingsaanvraag die voorgelegd wordt door twee peters, die al lid zijn en in dezelfde bedrijvigheidsector actief.

Deze beslissing moet door de volgende algemene vergadering bekrachtigd worden.

 

Artikel 9

Het staat elk lid of buitengewoon lid vrij zich te allen tijde uit de vereniging terug te trekken door zijn ontslag per aangetekend schrijven te richten aan de Beheerraad, op het adres van de maatschappelijke zetel. Dit ontslag zal op 1 januari van kracht worden indien het aangetekend schrijven voor de gewone algemene vergadering komt. Elk ontslag voorgesteld na de gewone algemene vergadering zal op 1 januari van het jaar die de realisatie van het budget volgt van kracht worden.

 

Artikel 10

Worden geacht ontslagnemend te zijn, de leden of buitengewone leden:

 1. die hun bijdragen niet betalen, na daartoe per aangetekend schrijven te zijn aangemaand,
 2. die niet langer de voorwaarden vervullen, die voor hun toetreding zijn vereist.

De Beheerraad stelt vast of aan de in onderhavig artikel gestelde voorwaarden voldaan is.

 

Artikel 11

Elk lid of buitengewoon lid, dat het door de vereniging nagestreefde doel zou beletten, dat zich niet zou gedragen naar de statuten, naar de huishoudelijke reglementen of naar de beslissingen van de vereniging, kan door de Beheerraad uitgesloten worden van deelneming aan de activiteiten en vergaderingen van de vereniging tot op de datum van de volgende algemene vergadering. Deze laatste zal, bij tweederden meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, beslissen over de uitsluiting of het herstel in rechten van het lid in kwestie.

Het lid of het buitengewone lid heeft altijd op voorhand het recht zich te verdedigen, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling tegenover de Beheerraad en de Algemene Vergadering.

 

Artikel 12

De bijdrage van het lopend dienstjaar blijft verschuldigd door het ontslagnemend of uitgesloten lid of buitengewoon lid. Laatstgenoemde heeft geen enkel recht op het maatschappelijk bezit. Dat is eveneens het geval voor de erfgenamen van een overleden lid.

 

Artikel 13

De processen-verbaal van de Algemene Vergadering, de rekeningen, begrotingen en ledenregister zullen ter inzage liggen op de maatschappelijke zetel en op de website, waarvan de toegang voorbehouden is aan de leden van de vereniging.

 

 1. ALGEMENE VERGADERING

 

Artikel 14

De Algemene Vergadering bestaat uit de leden van de Vereniging.

De Vergadering moet eens per jaar worden opgeroepen of wanneer één vijfde van de leden dat vraagt.

De leden worden op de Algemene vergaderingen uitgenodigd middels oproeping door de Beheerraad, hetzij per post hetzij per e-mail, ondertekend door de Voorzitter of een Ondervoorzitter, dit minstens acht dagen vóór de Algemene vergadering, behoudens in geval van te rechtvaardigen hoogdringendheid.

De agenda van de Vergadering, de rekeningen en de begroting van het volgende dienstjaar worden bij de oproeping gevoegd.

Elk voorstel dat ondertekend is door een aantal leden dat minstens gelijk is aan één 20ste, wordt op de agenda geplaatst.

Aan de agenda mag geen enkele wijziging worden aangebracht, behalve in geval van akkoord van de Vergadering, getroffen bij een tweederden meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

 

Artikel 15

De Algemene Vergadering heeft alle bevoegdheden om de doelstellingen van de Vereniging te realiseren.

Beraadslaging door de Algemene vergadering is vereist om:

 1. de statuten te wijzigen en over te gaan tot de ontbinding van de vereniging, binnen de perken van de wettelijke bepalingen ter zake;
 2. over te gaan tot de verkiezing van de voorzitter van de vereniging bij absolute meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden;
 3. de leden van de Beheerraad te benoemen en te ontslaan;
 4. de verificateur(s) te benoemen en te ontslaan;
 5. te beslissen tot de uitsluiting van een lid;
 6. decharge te verlenen aan de bestuurders en verificateur(s);
 7. de jaarlijkse bijdragen vast te stellen;
 8. jaarlijks de begrotingen en rekeningen goed te keuren;
 9. huishoudelijke reglementen te aanvaarden;
 10. de eretitel van de functie te verlenen aan de uittredende voorzitters, ondervoorzitters en beheerders, ter erkenning van bijzondere diensten, bewezen aan de vereniging.

 

Artikel 16

Op de Algemene vergadering beschikken de leden elk over een stem en desgevallend kunnen zij zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. De volmacht moet schriftelijk worden gegeven. Niemand mag houder zijn van meer dan vier volmachten.

Behoudens tegenstrijdige bepalingen van de wet of van onderhavige statuten, beslist de Algemene Vergadering geldig, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De beslissingen van de algemene vergadering worden, behoudens afwijkingen voorgeschreven door de wet en door onderhavige statuten, getroffen bij absolute meerderheid der stemmen, uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter beslissend.

De voorzitter bepaalt de wijze van stemming. Evenwel zal een geheime stemming plaatsvinden wanneer aanwezige leden dat vragen.  Per uitzondering kan de Algemene Vergadering per post gehouden worden, en kan de stemming per post of per e-mail gebeuren.

De stemopnemers worden door de vergadering aangeduid.

 

Artikel 17

Over een wijziging aan de statuten kan de algemene vergadering enkel geldig beslissen indien deze wijziging uitdrukkelijk op de agenda staat en indien 80 % van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien dit quorum niet is bereikt, zal een tweede vergadering opgeroepen kunnen worden ten vroegste vijftien dagen na de eerste vergadering; haar beslissingen zullen geldig zijn ongeacht een aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Voor elke wijziging van de statuten is er een tweederden meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist.

Indien de wijziging echter betrekking heeft op één van de doelstellingen met het oog waarop de vereniging werd opgericht, zal zij enkel geldig zijn indien zij door een 4/5de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden op de vergadering goedgekeurd wordt.

 

 1. BEHEER, DIRECTIE

 

Artikel 18

De leden van de Beheerraad worden, op voorlegging van kandidatuur, door de algemene vergadering benoemd bij absolute meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Kunnen enkel Beheerder van de Vereniging zijn, de personen die deel uitmaken van de Algemene Directie van een aangesloten onderneming, op voorwaarde dat zij een uitvoerende functie uitoefenen. Indien een beheerder belet is, kan hij volmacht verlenen aan een andere beheerder of een directielid van zijn onderneming uitdrukkelijk opdracht geven de beslissingen ter vergadering te nemen in zijn naam, waarbij de beheerder niet langer op de beslissingen kan terugkomen.  Elke beheerder die op drie Raden van Beheer binnen hetzelfde boekjaar zoals bepaald in art. 30 afwezig of niet vertegenwoordigd is, zal als ontslagnemend beschouwd worden.

De Beheerraad bestaat uit minstens 12 en hoogstens 24 leden. De Beheerraad kan tijdelijk voorzien in de vervanging van elk lid waarvan het mandaat vacant zou komen. De definitieve aanstelling is dan een zaak van de algemene vergadering.

 

Artikel 19

De Beheerraad bestuurt de zaken van de vereniging collegiaal en oefent alle bevoegdheden uit die niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan de algemene vergadering of aan het bureau voorbehouden zijn.

Hij kan desgevallend mensen uitnodigen om hem voor te lichten.

De Beheerraad mag, op eigen verantwoordelijkheid, speciale bevoegdheden delegeren of geven, hetzij aan één of meerdere van zijn leden, hetzij aan een derde, zelfs wanneer deze geen lid is.

De functies van lid van de beheerraad zijn onbezoldigd.

 

Artikel 20

De Beheerraad kiest in zijn schoot bij absolute meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde leden de ondervoorzitter(s) en een beheerder-penningmeester.

 

Artikel 21

De leden van de Beheerraad oefenen hun mandaat uit gedurende een termijn van drie jaar. De uittredende leden zijn herkiesbaar. De voorzitter zal zijn taak echter niet meer dan twee opeenvolgende mandaten mogen waarnemen.

 

Artikel 22

De voorzitter van de vereniging roept de vergadering van de Beheerraad samen en zit deze voor. In geval van afwezigheid van de voorzitter wordt de Beheerraad door een ondervoorzitter of door de oudste beheerder opgeroepen en voorgezeten.

 

Artikel 23

De Beheerraad beslist enkel geldig indien de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elk lid heeft één stem. Elke beslissing van de Beheerraad wordt getroffen met een absolute meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Een beheerder mag houder zijn van hoogstens twee volmachten.

 

Artikel 24

De beslissingen van de Beheerraad worden vastgelegd in processen-verbaal, die bewaard worden op de maatschappelijke zetel. De beheerders kunnen er kennis van nemen op de website, die alleen voor de leden van de Vereniging toegankelijk is.

 

Artikel 25

Het dagelijks beheer en de uitvoering van de door de organen van de vereniging getroffen beslissingen worden toevertrouwd aan een persoon die gekozen en herroepen wordt door de Beheerraad, die zijn titel bepaalt.

Deze persoon woont de vergaderingen van de Beheerraad bij met adviserende stem.

 

Artikel 26

Een Bureau wordt samengesteld. De samenstelling van het bureau dient de belangen van de leden te weerspiegelen per activiteitensector(en). Het bureau wordt gevormd door de voorzitter, de ondervoorzitter(s), de beheerder-penningmeester, leden van de Beheerraad die door deze laatste aangesteld worden en de persoon die instaat voor het dagelijks beheer.

Het Bureau kan mensen uitnodigen die verhelderende informatie kunnen verstrekken.

Het bureau kan toezien op de uitvoering van de beslissingen genomen door de Beheerraad en helpen bij de voorbereiding van de vergaderingen van de Beheerraad. Het bureau komt in dringende gevallen bijeen. In dit laatste geval beschikt het Bureau over beslissingsbevoegdheid en rapporteert aan de Beheerraad.

 

Artikel 27

De Vereniging wordt voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen die haar tegenover derden binden en niet onder het dagelijks beheer vallen, geldig vertegenwoordigd door de persoon die instaat voor het dagelijks beheer en door de Voorzitter of de Voorzitter en een Beheerder die afzonderlijk zullen handelen en die zich tegenover derden niet hoeven te verantwoorden voor de machten die hen hiertoe verstrekt werden.

Voor de lopende briefwisseling en alle handelingen van dagelijks beheer volstaat de handtekening van één persoon, die van de persoon die aangesteld is voor het dagelijks beheer.

 

 1. TOEZICHT

 

Artikel 28

De algemene vergadering benoemt voor een periode van drie jaar één of meer verificateurs, die gelast zijn met het toezicht op de rekeningen van de vereniging. Zij beschikken over de meest uitgebreide volmachten voor het vervullen van hun taak. De functie van verificateur is onbezoldigd.

 

 1. BIJDRAGEN, ONTVANGSTEN, UITGAVEN

 

Artikel 29

De leden en de buitengewone leden nemen deel aan de lasten van de vereniging a rato van een vaste bijdrage die jaarlijks door de algemene vergadering, op voordracht van de Beheerraad, wordt vastgesteld.

De bijdrage van een afzonderlijk lid mag niet meer bedragen dan 15% van alle bijdragen samen.

In geen geval zal deze bijdrage gebruikt worden voor het financieren van acties die specifiek verband houden met één welbepaalde sector.

 

Artikel 30

Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar.

 

 1. ONTBINDING, VEREFFENING

 

Artikel 31

De vereniging zal enkel kunnen worden ontbonden ingevolge de stemming van een daartoe opgeroepen algemene vergadering en binnen de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid, voorzien in de wet die rechtspersoonlijkheid toekent aan de verenigingen zonder winstoogmerk (wet van 27 juni 1921, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921, en haar latere wijzigingen).

 

Artikel 32

Enkel na kwijting van de schuld zal tot de bestemming van het actief kunnen worden overgegaan.

De algemene vergadering zal beslissen over de bestemming van het netto-actief aan een gelijkaardige vereniging.

 

Artikel 33

De vereffenaars zullen door de algemene vergadering worden benoemd. Zij zullen alle bevoegdheden hebben, voorzien in artikel 183 tot 195 van het Wetboek op de Vennootschappen.

 

 1. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 34

De leden of buitengewone leden kunnen in comités of nog in werkgroepen ingedeeld worden.

De oprichting of de opheffing van een comité of werkgroep behoort tot de bevoegdheid van de Beheerraad.

Elk van deze comités of werkgroepen vergadert telkens het nodig geacht wordt en rapporteert over zijn activiteiten aan de Beheerraad.

Elke tussenkomst van een comité of werkgroep bij de overheid, evenals elke onderhandeling met een extern organisme, moet worden gedaan in aanwezigheid van een lid van de Beheerraad, die daartoe behoorlijk is gemandateerd en/of door een persoon die gelast is met het dagelijks beheer van de vereniging of van een persoon die door deze laatste behoorlijk is gemandateerd.

 

Artikel 35

Elk comité of elke werkgroep kan het huishoudelijk reglement hebben dat volgens hem het best overeenstemt met zijn belangen, met dien verstande dat genoemd reglement verenigbaar moet zijn met deze statuten.

 

Artikel 36

De leden en buitengewone leden verbinden zich ertoe om binnen de gestelde termijnen te antwoorden op elk jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks statistisch onderzoek dat de Beheerraad nodig acht voor de noden van de vereniging en/of de representativiteit van de sector.

 

 1. EINDBEPALING

 

Artikel 37

De werkende en buitengewone leden zullen in verhouding tot hun bijdrage het eventuele passief van de vereniging dekken.