U bent hier:

Onze diensten

 

Ons dienstenpakket

DETIC zorgt voor begeleiding en advies bij het op de markt brengen van producten, diensten en oplossingen. Onze vereniging maakt voorts werk van een positief en duurzaam imago van uw sector, met als achterliggend doel uw activiteiten en uw business te ondersteunen. Wij reiken u alle basisinformatie aan die nodig is om uw eigen succesverhaal te schrijven.

Het succes van uw onderneming staat of valt met hoe u uw producten op de markt brengt. Daar is geen ontkomen aan. Uiteenlopende aspecten spelen hier een rol: overeenstemming met de wettelijke voorschriften, marketing, reclame, imago van uw sector, reactiesnelheid, mediacrisis, productcrisis, sectorcommunicatie, relaties met de overheid, de inspectie, … De lijst is nog veel langer en één fout kan fataal zijn voor uw business.  Daarom is ons dienstenpakket volledig afgestemd op het «op de markt brengen» van uw producten. Wij hanteren een multisectorale aanpak, wat voor ons een sterke troef is om u omstandige en betrouwbare analyses, adviezen en raadgevingen te verstrekken.

Al deze DETIC-diensten en -ondersteuning zijn er enkel voor de leden.

 

Technical & regulatory

Etikettering, productveiligheid, overeenstemming met de wettelijke voorschriften, productnormen, marketingclaims, milieuclaims, relaties met de overheid, de inspectie.. Dit alles heeft DETIC u te bieden:

 

Wetgeving chemie

 • Reglementaire bewaking op Belgisch, Luxemburgs en Europees vlak
 • Proactieve informatieverschaffing
 • Actieve afhandeling van reglementaire problemen die uw sector, uw business aanbelangen
 • Grondige analyse van wetteksten en van de gevolgen voor uw producten en uw business op Belgisch en Luxemburgs vlak
 • Opleidingen over specifieke onderwerpen en regelgeving
 • Rechtstreekse steun bij reglementaire implementatie en inregelstelling
 • Adviezen op maat voor elk onderwerp dat verband houdt met het op de markt brengen van uw producten, de bijbehorende marketingclaims en reclame
 • Gedragscodes, technische en reglementaire guidances
 • Tussenschakel voor overleg en onderhandeling met de federale en gewestelijke overheden
 • Een Europees expertisenetwerk, toegang tot Europese sectorverenigingen en hun diensten
 • ...

 

 

 

Communication & public affairs

DETIC treedt op als woordvoerder van zijn sectoren bij de Belgische federale, gewestelijke en communautaire overheden alsook bij de stakeholders (federale raden, sectorverenigingen, consumentenverenigingen, milieuverenigingen, pers, vakbonden, politieke partijen, enz.).  De vereniging werkt ook aan het positieve imago van haar sectoren en informeert u over alles.  Binnen een sectorcontext staat DETIC in voor:

 

Communicatie chemie

 • Beheer van media- en productcrisissen
 • Relaties met de pers, drukkingsgroepen en overheden
 • Uw voorbereiding bij perscontacten en aanlevering van een sectoraal basisstandpunt
 • Uitbouw van een positief imago van uw sector
 • Uitwerking en uitrol van maatschappelijk verantwoorde initiatieven
 • Uitwerking en verdediging van standpunten bij alle stakeholders
 • Uw vertegenwoordiging in federale en andere raden en werkgroepen
 • Tussenschakel voor positieve communicatie met de stakeholders en de distributeurs
 • Proactieve en preventieve externe communicatie over actuele en toekomstige themata in uw sector
 • Een Europees en multisectoraal communicatienetwerk
 • Doeltreffende en performante interne communicatie met de bedoeling u een permanente stroom van informatie te verschaffen die u nodig hebt voor uw activiteiten

 

 

Sustainability

«Duurzame ontwikkeling» is uitgegroeid tot een onmiskenbaar concept dat uw activiteiten stuurt en beïnvloedt.   DETIC begeleidt zijn leden om hen te helpen verder te groeien in de context van duurzame ontwikkeling.  DETIC-activiteiten in dit verband zijn:

 

 

Duurzaamheid chemie

 • Uitwerken, beheren en uitrollen van sectorale duurzaamheidsinitiatieven
 • Organiseren van opleidingen
 • De eigen sectoren vertegenwoordigen bij de bevoegde instanties en de politieke wereld
 • De duurzaamheid van de eigen sectoren belichten naar stakeholders, drukkingsgroepen, distributeurs en verbruikers
 • Onderhandelingen voeren over sectorale akkoorden en deze beheren
 • Uitwerken van een sectoraal preventieplan verpakkingsafval, waaraan u kan deelnemen
 • U informeren en adviseren inzake duurzaamheidsprogramma’s, milieu- en andere labels.

 


 
Belangrijkste instrumenten

 

De DETIC commissies, werkgroepen en task-forces

DETIC is georganiseerd in ondernemingsnetwerken.  Die structuur is essentieel voor de werking van de vereniging en biedt ondernemingen de kans, zonder onderscheid van grootte, om problemen samen aan te pakken, ervaringen en getuigenissen uit te wisselen en samen te werken aan de ontwikkeling van sectorale of multisectorale gemeenschappelijke oplossingen.  De DETIC-Commissies brengen ondernemingen samen per sector en zij komen gemiddeld 4 keer per jaar bijeen.  Bepaalde belangrijke onderwerpen delegeren zij aan «werkgroepen» en concrete projecten aan «task-forces».   Dankzij die organisatie kunnen ondernemingen zelf hun steentje bijdragen tot het werk van de vereniging, staan zij aan de bron van de expertise en kunnen zij meewerken aan de standpunten, strategieën en initiatieven van DETIC.  Die manier van werken zorgt voor overeenstemming tussen de standpunten van de vereniging en die van haar leden, en voor de representativiteit van DETIC.

 

Een exclusief extranet

DETIC verleent zijn leden toegang tot een exclusief extranet, dat erg rijk is aan informatie en hulpmiddelen zoals :

- een complete tool voor productetikettering

- pedagogische themapagina’s met erin complete dossiers:

 • REACh
 • CLP
 • Biociden
 • Duurzame ontwikkeling
 • Detergenten
 • Cosmetica

De dossiers omvatten ook omstandige toelichting bij de geldende regelgeving (Europa, België, en desgevallend, de Gewesten) en bij de sectorinitiatieven.  Zo nodig bevatten zij ook de nodige tools om de informatie te begrijpen en te gebruiken.

 

Publicaties

Vier tot vijf keer per jaar publiceert DETIC een infoblad:  DETIC info.  Dit infoblad is uitsluitend bestemd voor de DETIC-leden en brengt actuele informatie over de sectoren en over bijzondere thema’s. Voorts bevat hij een overzicht van alle Belgische en Luxemburgse nieuwe regelgeving.